ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Pangea Foundation
ANBI / RSIN / fiscaal nummer: 863741848

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 11 11 86 38
E-mailadres: info@pangea-incubator.nl
Postadres: Bisschop Bottemannestraat 49, 1817EN Alkmaar
Bezoekadres: Arubastraat 2, 1825PV Alkmaar

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • het ondersteunen van vluchtelingen/nieuwkomers bij het komen tot sociale en economische integratie in de Nederlandse samenleving via ondernemerschap;
 • het aanbieden van activiteiten in de meest brede zin des woords die het vorenstaande ondersteunen;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. 

Visie beleidsplan

Pangea streeft naar succesvolle bedrijven van nieuwkomers ondernemers die welzijn en welvaart toevoegen aan de Nederlandse samenleving door:

 • Het bieden van all inclusive begeleidingsprogramma’s voor (nieuwkomers) ondernemers
  met focus op een niet-westerse cultuur. We streven naar tenminste 1.000 succesvolle
  bedrijven in 2030;
 • Het ontwikkelen van een door nieuwkomers ondernemers gedragen community met
  tenminste 3.000 (nieuwkomers) ondernemers in 2030.

Missie beleidsplan

Veel vluchtelingen met een niet-westerse cultuur zitten langdurig in de bijstand en dit aantal neemt toe. Een aanzienlijke groep is gevluchte ondernemers. Zij kunnen hun talent en ervaring nauwelijks inzetten in Nederland. Daarom vinden we het belangrijk dat gevluchte ondernemers
sociaal en economisch kunnen integreren via succesvol ondernemerschap in Nederland.

Pangea beoogt hiermee:

 • Perspectief te bieden op een toekomst in Nederland
 • Financiële onafhankelijkheid voor gevluchte ondernemers te realiseren
 • Nieuwkomers ondernemers te verbinden aan een groter zakelijk intercultureel netwerk
 • Blijvende business kansen voor nieuwkomers ondernemers te realiseren
 • Nieuwkomers ondernemers sneller te laten integreren en werkelijk in te laten burgeren
 • Welzijn en welvaart toe te voegen aan de Nederlandse samenleving
 • Nieuwkomers ondernemers meer zelfvertrouwen te laten ervaren
 • Nieuwkomers ondernemers betekenis te geven aan de samenleving
 • Bereiken van een betere gezondheid bij nieuwkomers ondernemers
 • Succesvolle nieuwkomers ondernemers in te zetten als ambassadeur
 • Een brug te vormen voor succesvolle nieuwkomers om door groeien naar werkgever

Doel beleidsplan

Doel Pangea:

 • Helpen van nieuwkomers ondernemers met realiseren van een eigen onderneming met
  structurele omzet
 • Realiseren van een sterke community die (financieel) gedragen wordt door
  (nieuwkomers) ondernemers voor het creëren van blijvende businesskansen en daarmee
  omzetgroei, krijgen van toegang tot een relevant zakelijk netwerk en leren van elkaars
  culturen en zakendoen

Verslaglegging

De stichting, opgericht in maart 2022, publiceert voor het eerst in 2023 haar verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording over 2022

Bestuur

De heer M.J.J. Keyser, Voorzitter
Mevrouw J.M.M. Boots, Secretaris
De heer R.W.M Croonenberg, Penningmeester

Raad van Toezicht

Mevrouw A. de Waal
Mevrouw M. de Bock
Mevrouw J. de Ruijter
Mevrouw W. Meijer

Beloningsbeleid bestuurders

De leden van het Bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding

Beloningsbeleid medewerkers

Het bestuur stelt het beloningsbeleid van medewerkers vast conform standaard Overeenkomst van Opdracht van Pangea. Medewerkers worden op basis van deze overeenkomst ingehuurd en declareren per maand gewerkte en verantwoorde uren. Pangea hanteert voor elke medewerker het (sociale) uurtarief van € 65,00 (2022).